Boczkowski, Pablo J., Northwestern University, Estados Unidos